Вторник, Май 18, 2021

Законодателството на ЕС определя строги критерии, които гарантират стандартите на всички европейски продукти. Основните данни за европейската политика в областта на качеството е Общата Организация на Пазарите на земеделски продукти, определянето на общи законодателни рамки на всички държави-членки на ЕС, които установяват общи спецификации, оперативната рамка и контролните мерки, за да гарантират, че спецификации са общи за целия европейски пазар.

Процесите на отглеждане и пускането на продукти на пазара, имат и европейско и международно признати стандарти за качество и безопасност. Поради това, разпространението на знанието и осведомеността на целевите групи за европейските стандарти за качество ще бъде ключов тематичен аспект на програмата.

Безопасността на храните е основен приоритет в Европа. Основната цел на политиката за безопасност на храните на Европейската комисия е да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните и да се вземат предвид разнообразието и ефективното функциониране на вътрешния пазар. Строгите правила на ЕС бяха затегнати през 2000 г., за да се гарантира, че храните в Европа са изключително безопасни.

Интегрирания подход на ЕС към безопасността на храните се стреми да гарантира строги стандарти по цялата снабдителна верига по същия начин, в целия Европейски съюз, като се вземат съгласувани мерки и надлежен контрол от фермата до масата.